Dukurikire kumbuga Nkoranyambaga


Advertisement Banner

Niki kihishe inyuma ya Gitwaza Challenge?

Ubwanditsi , September 2018

Bimaze kumenyerwa no kugaragara ko Apostle Dr. Paul Gitwaza ari umwe mu bantu bibasirwa cyane n’itangazamakuru ryo mu Rwanda ibi bikaba byatuma umuntu yibaza impamvu ibitera: Ese ni aka ya mvugo y’umufaransa igira ngo: “l’Homme fort est toujours l’objet de critiques”, cyangwa wa munyarwanda wagize ati : “igiti kiriho imbuto nyinshi nicyo giterwa amabuye” ?, Ese ni byo bibitera? Ikindi kandi umuntu yakwibaza ni ukubera iki buri gihe bacunga agiye hanze bakaba aribwo bamuhagurukira mu itangazamakuru, ibi nabyo umuntu yakwibaza impamvu yabyo.

Mu ntangiriro z’iki cyumweru turangiza hatangiye iyamamaza (campaign) ry’icyiswe Gitwaza Challenge, basubiramo amagambo yavuze ku italiki ya 30 Kanama 2018.

Ibyo Gitwaza yavuze, yabivugiye kuri Radio na Television Authentique, kuri Youtube no kuri Facebook Live, bivuga ko ibyo yavuze abwira abanyamuryango ba Zion Temple yabivugiye imbere y’imbaga y’abantu barenga 20.000, nyamara nta n’umwe wahise akora Gitwaza Challenge. Nyuma y’iminsi hafi 30 nibwo habyutse agatsiko k’abanyamakuru n’abandi bantu batarenze 50 bazana Gitwaza Challenge bayikwirakwiza hirya no hino mu binyamakuru n’imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter,whatsapp, Instagram na Facebook. Umuntu akaba yakwibaza icyo bari bagamije n’icyabibateye.

Muri iyi nkuru rero turarebera hamwe ikibyihishe inyuma.

#Gitwazachallenge yavugaga ku magambo Apostle Gitwaza yabwiye abakristo bo mu Itorero rye bakunda kuzerera mu byumba by’amasengesho bashaka abahanuzi ngo babahanurire. Gitwaza rero akaba yarababwiye ati “Sinzi niba muri iki gihugu hari umuhanuzi unduta. Ibi mbabwira si ukwirata kandi Imana ibimbababarire niba hari akantu ko kwirata kandimo. Sinzi ko muri iki gihugu, muri Afurika mufite umuhanuzi umeze nkanjye. Birashoboka ko azaza ariko muri iki gihe ndiho ntimuzamubona. Muzamushakishe mumumbwire.” Ibi yabivuze nk’umubyeyi ubwira abana be kandi ni nabo ubutumwa bwari bugenewe( niyo context yabivuzemo kandi ni nayo mpamvu abo ayoboye mu mwuka babyakiriye neza).

Hakaba rero hakwirakwijwe ubutumwa na za videos bivuga kuri aya magambo biyafata nk’ubwiyemezi cg se kubeshya abantu.

Kimwe mu bintu byatumye Abafarisayo, Abanditsi, Abanyamategeko, abayuda muri rusange barahoraga bashaka kwica Yesu bakaza no kubigeraho bakamwica babicishije mu kumugambanira (uretse ko gupfa kwe byari mu mugambi w’Imana) ni uko yababwiraga uwo ariwe. Muri Yohana 8: 12-18, Yesu yasobanuriye abayuda uwo ari we, ati: “Ni jye mucyo w’isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w’ubugingo.”

Abafarisayo baramubwira bati “Cyo ye, ko wihamya n’ibyo wihamije si iby’ukuri.” Yesu arabasubiza ati “Nubwo nihamya ibyo nihamya ni iby’ukuri, kuko nzi aho naturutse n’aho njya. Ariko mwebweho ntimuzi aho naturutse cyangwa aho njya.Ariko naho naca urubanza, urwo naca ruba ari urw’ukuri kuko ntari jyenyine, ahubwo ndi kumwe na Data wantumye.Ndihamya ubwanjye, na Data wantumye na we arampamya.”, ibi byarakaje abayuda batashakaga ko ikinyoma babeshye rubanda igihe kirekire gisenyuka bashaka kumwicisha amabuye ariko uwo munsi arabacika.

Mu rwandiko Intumwa Paul yandikiye Itorero ry’Abifilipi mu gice cyarwo cya 3:1-21, ubwo yahuguriraga Itorero kwirinda abahanuzi b’ibinyoma n’abigisha bayobya, abo yise imbwa, inkozi z’ibibi n’abakeba gukebwa kubi ku murongo wa 2. Ku murongo wa 4-6 Pawulo ubwe yarivuze agira ati:”Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho namurusha.Dore nakebwe ku munsi wa munani, ndi uwo mu bwoko bw’Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi Umuheburayo w’Abaheburayo, ndi Umufarisayo ku by’amategeko, Ku by’ishyaka narenganyaga Itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n’amategeko nari inyangamugayo.” Pawulo yasoje iki gice asaba itorero ry’Ifilipi kugera ikirenge mucye nk’uko nawe yakigeze mu cya kristo kandi anababwira amaherezo y’abagisha b’ibinyoma.

Ubwo Pawulo yandikiraga Abakorinto yababwiye ko yageze mu ijuru rya gatatu akabonwa ibintu bitabonywe n’undi muntu uwo ari we wese 2 Abakorinto 12:1-10, ku birebana n’impano yababwiye kudakangwa no kurangazwa n’abavuga mu ndimi ndetse anababwira ko nta wumurusha kuzivuga 1 Abakorinto 14:18

Ubwo Pawulo yandikiraga Timoteyo umwana we mu Mwuka mu urwandiko rwa kabiri rwa 2 Timoteyo 4:1-22, yamuhuguriye kurinda umukumbi w’Imana, akuwurinda abahanuzi b’ibinyoma, ariko ageze ku Murongo wa 6-8 avuga urwego agezeho mu gukiranuka agira ati:”Kuko jyeweho maze kumera nk’ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo Umwami wacu, umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si jye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose.”

Muri Yohana 10:1-42, Ubwo Yesu yasobanuraga umutima w’umushumba w’ukuri n’uragirira ibihembo n’uburyo intama zigomba kubatandukanya, yageze aho yihamya ko ariwe mwungeri mwiza ku murongo wa 11 agira ati:”Ni jye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo, utari umwungeri bwite kandi n’intama atari ize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya.”

Yesu Arongera ati ni jye nzira n’ukuri n’ubugingo nta wujya kwa Data ntamujyanye. Yohana 14:6

Nk’uko Yesu yabigeje yibwira abigishwa be , abayuda n’abafarisayo, nk’uko Pahulo yabigenje yandikira itorero ry’ifilipi niko n’intumwa Dr Paul Gitwaza yabigenje ubwo yahaga impanuro abakristo bo mu Itorero rye bakunda kuzerera mu byumba by’amasengesho bashaka abahanuzi ngo babahanurire. Ubu butumwa yahaye abo ayoboye bwateruwe mu nyigisho yose irenga isaha n’itsinda ry’abantu babikwirakwiza hirya no hino maze abantu benshi harimo n’abakristo bibasira Intumwa Gitwaza, babicishije kuri za social media, mu biNyamaKuru bitandukanye mu cyo bise #Gitwazachallenge bavuga ko yirata ndetse hari n’abitwa abakozi b’Imana batatinye kuvuga ko ari ubuyobe muKgihe hari n’uwavuze ko kuvuga kuriya ari nko kwicukurira imva ariko na none hari n’abandi cyane abakristo basengera mu Itorero Zion Temple n’abandi bamuzi neza kandi bafata Gitwaza nk’umubyeyi wabo mu mwuka bavuze ko nta mpamvu yo kwibasira umubyeyi wabo kandi ko nta nka yaciwe amabere nabo bakoresha icyo bise #WeforApGitwaza. Gusa icyagaragaye ni abamurwanya bagamije gusenya ibyo akora ntaho bahuriye n’umubare w’abamukunda bakanamusengera.

Kugirango tumenye neza ukuri kwa #Gitwazachallenge na #WeforApGitwaza reka turebe kuri izi ngingo zikurikira:

Ni ba nde Apostle Gitwaza Yabwiraga?

Itorero ni nk’umuryango, abarigize ni abana naho umuyobozi waryo ni umubyeyi w’abana bose babarizwa muri ryo. Imwe mu nshingano ikomeye y’umushumba w’itorero ni ukirinda umukumbi Imana yamurindishije(1Petero5:1-5), akawuha impuguro zituma birinda abahanuzi b’ibinyoma ndetse n’inyigisho ziyobya.

Nk’uko Yesu yabigenzaga cyangwa Pawulo, umushumba agomba kubwira abakiristo imiterere y’abahanuzi b’ibinyoma ndetse akanababwira n’ingaruka ababayoboka bizabagiraho ndetse akarangiza abasobanurira uwo ari we kuri bo kugira ngo umukumbi ugire icyizere cy’uko ibyo ukeneye byose uzabibona Imana Ibimucishijemo.

Niyo mpamvu Yesu yavuze ati:”ninjye mungeri Mwiza, abandi bose bari abambuzi n’abajura.” Pawulo nawe ati:”Mwirinde za mbwa, ariko mugere ikirenge mu cyanjye.” arongera ati:”” nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru, avumwe.
(Abagalatiya 1:8) ariko, Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n’ibyo mwambonanye abe ari byo mukora. Ni bwo Imana itanga amahoro izabana namwe.”

(Abafilipi 4:9) .
Uku ni nako Intumwa Dr Paul Gitwaza yahuguye abana be bo muri Zion Temple abasaba kwirinda kujarajara mu bahanuzi kandi ababwirako icyo bakeka bakura muri abo bahanuzi ntacyo bazabona kirenze icyo Imana ibaha imucishijemo nk’umubyeyi wabo niko kubabwira ati:” sinzi niba hari undi muhanuzi unduta” ibi byabwirwaga abana bo murugo, abakristo ba Zion Temple.

Mu muco nyarwanda, ni inshingano z’umubyeyi guhugura abana be akabarinda kwirirwa bazerera mu mihana, akabasaba kwirinda kururumba, rimwe na rimwe akababwira ko bagomba kunyurwa nuko bari mu muryango ko nta wundi mubyeyi bashobora kuzabona utari we ndetse akanababwira ko bazamenya umumaro we atagihari. Ibi biba bireba abana bo muri uwo muryango ntibiba bireba abana bo mu miryango baturanye. Gitwaza abwira abana be ko bazamenya agaciro ke atagihari yabwiraga abo muri Zion Temple si abo mu yandi matorero cyangwa amadini.

Icyo Gitwaza atandukaniyeho na Pawulo na Yesu ni uko igihe bahuguraga umukumbi nta koranabuhanga ryihutisha ibintu ryari rihari nk’iryo muri icyo gihe, ibyo bavugaga byumvwaga nabo bashaka ko babyumva gusa ariko uyu munsi siko bimeze. Gusa ibyo yavuze ni ukuri abasengera muri Zion Temple, ntibazigera babona umuhanuzi umeze nka Gitwaza mu gihe cyose akiriho kuko nta wundi mubyeyi bazigera babona.

Kuki Gitwaza yibasiwe nabo atabwiraga muri #Gitwazachallenge?

Ubundi mu muco nyarwanda kirazira gusubiza umuntu utakuvugishije, bikanaziririzwa iyo uwo muntu ari mukuru kukuruta, iyo biramutse bibaye umwana wo mu rundi rugo akifatira mu gahanga umubyeyi utari uwe, akamubwira ko ibyo abwira abana be atari byo, agashishikariza abana kwigomeka ku mubyeyi wabo, ibyo babyita gushyanuka no kutagira umuco n’uburere.

Kuba Gitwaza yaribasiwe ni itangazamakuru ntibitangaje kuko amateka y’urwanda, agaragaza ko bamwe mu banyamakuru n’ibitangazamakuru bakunda inkuru za biracitse ariko ugasanga kenshi biba bishingiye ku bushobozi buke bwo gukora isesengura (capacite d’analyser) no kunanirwa gucunga amarangamutima yabo n’umwuka wa fanatisme.

Biratangaje kubona mu nyigisho zamaze iminsi 21, abantu benshi bagakira ibikomere, hagatangwa ubuhamya bw’abantu bagiye bakorerwa ihohoterwa ritandukanye cyane irishingiye ku gitsina(umwana na nyina babyariwe n’uwakagombye kuba ari se na sekuru), urubyiruko rwavuye mu biyobyabwenge, abashomeri bahawe akazi, abahawe igishoro cyo gutangira business n’ibindi nta tangazamakuru ryigeze rigeza ku banyarwanda ibi byiza byabaye, nta ryigeze rikurikirana inkomoko y’ihohoterwa ryakorewe abo bantu ngo babakorere n’ubuvugizi mu by’amategeko, ngo risure abatangiye Business ngo bamenye uko bihagaze ariko agace gato ka speech k’amasegonda 77 ka kuwe mu nyigisho z’amasaha arenga 42 ni ukuvuga amasegonda 151,200 kandi kanarebaga abana bo murugo ariko itangazamakuru ryakwirakwije kavugwaho ibintu byinshi.

Muri Hoseya 4:6, Ijambo ry’Imana rivuga ko abantu bayo barimbutse bazize ubutamenya. Biratangaje kubona umubyeyi wo mu rundi rugo yumvise undi mubyeyi ari guha abana be impanuro yarangiza akavuga ko uwo mubyeyi ari kwicukurira imva, akamusaba ko akwiye gusabira imbabazi uburere ari guha abana be, ibi ni igitutsi atari ku mubyeyi gusa ahubwo ni n’igututsi ku bana no mu muryango muri rusange.

Ibyo abakozi b’Imana bamwe bavuze kuri Gitwaza bashingiye ku ka video kavuga ko ariwe muhanuzi uruta abandi mu Rwanda no muri Afrika ni ikimenyetso kigaragaza ko niba ibyo bavuze batarabitewe n’umwuka wo gusenyana no guteshanya agaciro, ari ubutamenya no kutamenya imitego y’umwanzi mu gusenya itorero ry’Imana aciye mu gukubita abashumba intama zigatatana.

#Gitwazachallenge, yo iragaragaza ko hari abana benshi batigeze babona uburere bw’ababyeyi ubwo mu mwuka cyangwa ubwa kavukire ku buryo kwibasira no kurira umubyeyi utari uwabo ntacyo bibabwiye ariko abana bo mu muryango wa Zion Temple bashyigikiye umubyeyi wabo kuko kandi ntawundi bamugereranya nawe mu Rwanda, muri Afrika no mu isi yose.

Dore Ibyo abana b’umuryango wa Zion Temple n’abandi bafungutse amaso yo mu Mwuka kandi ntibagire ishyari ahubwo bakishimira iterambere ry’abandi babona nk’umwihariko w’intumwa Dr Paul Gitwaza:

“Umunyarwanda yaravuze ngo nugaya urukwavu ntuzahakane ko ruzi kwiruka. Nubwo Gitwaza yavugwaho ibitandukanye kandi bigambiriye ku mwambika isura mbi ariko hari ibyo badashobora kwambika indi sura ku ntumwa Dr Paul Gitwaza:

1. Gitwaza ni izina rizwi cyane mu Rwanda kubera uruhare rukomeye yagize mu kuzana ubuzima n’impinduka nziza mu baturarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abicishije mu ivugabutumwa n’amasengesho yo kubohoka ndetse n’ubuhanuzi ku gihugu, niwe washoboye gutegura no gushishikariza abandi banyamadini kwihana no gusaba imbabazi nk’abashumba ku byabaye mu rwanda.Ariko Ni nawe mushumba utukwa cyane, agaharabikwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda.

2.Bimwe mu bikorwa by’iterambere tubona mu gihugu cyacu Gitwaza yabihanuye bitaraba ndetse bamwe baranabipinga bavuga ko bitazashoboka urugero ni ikibuga cy’indege kiri kubakwa mu Bugesera, ndetse yaranahasengeye mu Bugesera imvura yari yarabuze iragwa inzara irahashira. Yahanuye ko i Kigali hagiye kuzamuka ama etages akomeye byarabaye, yavuze ko amahanga azaza kwigira ku Rwanda kandi byaratangiye.

3. Gitwaza yasengeye abantu benshi bacitse ku icumu rya Jenoside barakira mu mitima bongera kwigira icyizere cy’ejo hazaza.

4. Gitwaza ni umwe mu banyafrika bake dufite washinze Itorero muri Africa, rikagira icyicaro gikuru mu Rwanda rikaza gushinga andi mashami menshi ku migabane y’isi ridafite abatetankunga b’abazungu.

5. Gitwaza niwe wazanye iyerekwa ryo guhaguruka kwa Afrika mu Mwuka abicishije mu giterane kizwi nka Afrika Haguruka cyatangiye Kuba mu mwaka w’i 2000.

Yanahanuye ko Igihe kizagera imipaka igakurwaho muri Afrika, ikaba imwe kandi ikava mu bukene, Ubu ibi bitangiye guca amarenga no kugaragara.

6. Gitwaza ni umwe mu bantu batumye urubyiruko rwinshi ruva mu biyobyabwenge mu Rwanda nanjye ndimo, abandi bava I kuzimu bahinduka abakozi b’Imana.

Yashoboye gutangirana itorero n’abantu baciriritse b’abakene, ndetse abandi bari abana bo ku muhanda ashobora kubarera kugeza ubwo ubu babaye abashoramari, ba rwiyemezamirimo batandukanye abandi bakaba bakora mu nzego zitandukanye za Leta , abandi akaba ari abagore n’abagabo bubatse umuryango nyarwanda n’ingo zabo.

7. Yasengeye abagore benshi bari ingumba barabyara ndetse n’abakuragamo inda kenshi barabyara ubu bamwe bakikiye impanga abandi barakujije.

8. Gitwaza ni umwe mu bayobozi bake b’amatorero dufite mu Rwanda ufite impamyabumenyi 2 z’ikirenga mu iyobokamana no mu murimo w’Imana, akagira Radio Authentique, akagira Televiziyo Authentique, akagira ishuri Authentic International Academy ubu rimaze kugaba amashami hirya no hino mu gihugu Ubu rikaba rifite amashuri 6 abanza, 15 y’incuke na 1 ry’icyiciro rusange cy’ ayisumbuye ndetse na Authentic Kingdom University (AKU) kandi yatangiye ikigo nderabuzima cya Betsaida gifasha abaturage, n’ibindi…Ibi byose nta baterankunga b’abazungu afite bamufasha.

9. Ayoboye abashumba barenga 200 mu Rwanda, muri Afrika no ku isi hose

10. Ijambo ry’Imana abwiriza ryahinduye benshi kandi ribeshejeho benshi baba abasengera mu Itorero ayoboye n’abamukurikira kuri Radio na Televiziyo Authentique yewe harimo n’abashumba bo mu yandi matorero bungukira cyane mu nyigisho ze kandi ntibatinya kubihamya.

11. Nubwo Akunze gushinjwa kurya utw’abandi Gitwaza ku bamuzi ni umugabo wagutse mu mutima kandi ukunda abantu cyane, ntakunda amafranga ahubwo akunda umurimo w’Imana cyane kandi yishimira iterambere ry’abandi.

Bitandukanye n’ibivugwa mu itangazamakuru, Gitwaza niwe mushumba ukuriye itorero rikomeye akaba udafite imitungo iremereye aho ari ho hose ku isi dore ko n’inzu abamo ari iyo yubakiwe n’abakristo iba kicukiro muri Niboye ikaba rwose itanajyanye n’igihe, afite umutima wa Gishumba wihanganira intege nke za buri wese agambiriye kumurera no kumugeza aho Imana imushaka. Areba mu muntu icyo ashoboye kuruta ibyamunaniye ibi bigira bake mu bashumba. Ndetse ntanakoresha ikenewabo mu gusengera abantu no gutanga ubuyobozi.

12. Gitwaza ni umugabo wasize byose harimo n’umuryango we kubw’umurimo w’Imana, incuro aba mu rugo rwe ni mbarwa ahubwo aba agenda hirya no hano mu gufasha abarushye n’abaremerewe mu mitima kugira ngo nabo baruhuke.

13. Gitwaza iyo muganiriye cg iyo muziranye usanga ari umugabo w’imfura kandi w’inyangamugayo, ukunda abantu, uhora yishimye kandi uhora witeguye gufasha abantu uko abishoboye.

14. Kuva yatangira gukorera mu Rwanda ibinyamakuru byakomeje kumushinja gusambanya abagore, kujya I kuzimu, kurya ibya Rubanda n’ibindi ariko kugeza n’uyu munsi nta muntu ku giti cye wigeze uboneka amushinja ibi bintu cg ngo amujyane mu rukiko.

15. Gitwaza ni we Mukuru w’Itorero ryo mu Rwanda ubarizwa mu ihuriro ry’Intumwa ku isi ( ICAL:International Coalition of Apostolic Leaders) rifite icyicaro gikuru muri Texas muri America, ndetse akaba no mu ihuriro ry’abantu bayoboye amatorero yakira abayoboke barenze 5000 buri cyumweru ryitwa Global Kingdom Partnership Network: GKPN rifite icyicaro gikuru I New York muri America.

Ikihishe inyuma rero y’iriya Gitwaza Challenge ni campaign yateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa n’agatsiko k’abantu igamije kurangaza abanyarwanda kugira ngo bahugire kuri Gitwaza, Ariko mu buryo bw’Umwuka ni gahunda y’umwanzi yo kwanduza izina ry’Umukozi w’Imana kugira ngo ibyiza akora bitagaragara cg ngo bihabwe agaciro.

Ku banyamwuka bo mugomba kumenya ko umwanzi atashimishijwe n’ibitangaza bimaze iminsi bibera muri Zion Temple, ntiyashimishijwe n’abavuye i kuzimu, ntiyashimishijwe n’urubyiruko rurenga 300 rwaretse ibiyobyabwenge, ntiyashimishijwe n’amabanga ye yamenyekanye, ntiyashimishijwe n’abakijijwe ubu rero ni bumwe mu buryo akoresha mu kwihorera gusa twirinde kuba ibikoresho bya Satani.

Ikindi kandi iyo umubyeyi wo mu Mwuka agiye hanze buri gihe hahaguruka amasega agamije gucamo intama ibice no kuzirya cyane cyane abadakuze mu gakiza kuko nta burinzi bwo mu Mwuka buba buhari 100% , mwibuke ibyo Paul yabwiye Itorero ryo muri Efeso ( Ibyakozwe n’Intumwa 20:17-38), murarye muri menge rero ntimurangazwe n’abakoreshwa bagamije kwanduza umukozi w’Imana no kumwangisha abamukunda.

Munyangire ntimuzayemere. Ntimuvangirwe Gitwaza ni umukozi w’Imana, kandi n’iyo yagwa yabyuka incuro zirindwi.

Abanyeshyari rero n’abashaka kumenyekana no gukomera nibo bamuhagurukira buri gihe kuko batajya bumva uko agera ku rwego yagezeho ikindi batumva ni ukuntu yamamara atiyamamaje, akaganwa n’abantu ibihumbi nta campaign yakoresheje.

Ibyo rero mu banyafrika bagenzi bacu n’abanyarwanda usanga tutishimira umuntu utera imbere cyane cg ngo twishimire umuntu wamamara cyane tugatangira kumushakaho amafuti kugira ngo agwe ave ku rwego yari ariho asubire mu butindi. Gusa hano harimo kwibeshya kuko burya umuntu amanurwa n’icyamuzamuye, Gitwaza rero ntiyazamuwe n’itangazamakuru ni nayo mpamvu ritazashobora kumumanura.

Gusa ikishe Itorero rya Kristo mu Rwanda kigatuma rinasuzugurwa ni uko nta bumwe rifite, ndetse n’ubujiji mu Ijambo ry’Imana. Impano y’ubuhanuzi iracyariho kandi irakora gusa ubuhanuzi bwose bugomba kugenzurwa kandi bugenzuzwa Ijambo ry’Imana, birashoboka ko umuntu yaba intumwa akagira n’impano y’ubuhanuzi, Torero ry’Imana ntimurangazwe n’itangazamakuru kuko siryo rivuga ukuri Ahubwo musome Ijambo ry’Imana nibwo muzamenya ukuri kandi kukababatura.

Nubwo Gitwaza yakora ikosa ntabo turi bo bo kumutera amabuye kuko natwe ntitworohewe n’amafuti dukora, Abrahamu yarabeshye, Dawidi yarasambanye, Petero yagize uburyarya, Mose yashatse umunyamahanga ariko ntibyabujije Imana gukomeza kubakunda no kubakoresha, Imana buri gihe irengera abakozi bayo yahamagaye kandi niyo ibihanira iyo bakosheje, gusa Ubuntu bw’Imana buhora hejuru y’Uwo yasize kandi yahamagariye kuyobora abandi.

Ibyo Gitwaza yavuze niba atari ukuri ubihakana azane ibimenyetso kugira ngo akure abantu mu byo bise ubuyobe.

Gusa uko byagenda kose nta kizabuza umugambi w’Imana gusohora.

Mugire amahoro y’Imana.

Inkuru ya Jean Claude na Jean Baptiste

Reba iyi nyigisho hano wumve icyateye Apostle kuvuga ariya magambo n’abo yayabwiraga:


IBITEKEREZO BYANDITSWE KURIYI NKURU

 • stephan , 29 September 2018 , saa 14:44'

  Icyo yanditse :

  Yesu ashimwe!
  Nejejwe nubusobanuro mutanze kubimaze Iminsi byandikwa kumukozi w’Imana Ap Dr Paul Gitwaza
  Byukuri sindi bwandike byishi kimwe cyo nuko twamenya byukuri koko nubwo umuntu yakosa da icyihutirwa sukumusebya no kumuharabika ahubwo wamusengera ndetse ukanamusanga ukamubaza .Rero Bene Data dusangiye gucyungurwa muramenye mwige neza ijambo ry’Imana ikindi twange urwango n’amacakuburi ndetse no kwiremamo ibice kuko yesu yadusigiye ikintu gikomeye aravuga ati Dukundane nkuko yadukunze none ho kugirango bibe tukomeje kuryana.
  Oyaaaa rwose Turamenye tutazagibwaho urubanza .
  Mugire amahoro!
  ndabakunda

 • Khom , 1 October 2018 , saa 02:20'

  Icyo yanditse :

  Dear Jean Clode & Jean Baptiste. Ndi mwene So, kandi simvuga ko kuvuga cyane kuri ariya magambo ya Gitwaza ari ngombwa cyane. Umuntu abasha kubicumuriramo ariko nanone gushaka gusobanura ko ibyo yavuze hatarimo ikosa ni ukongera ikosa murindi no kurushaho gutwikira umucyo wa Kristo. Nkurikije iyi nkuru yawe, inkomoko y’ikibazo ikomeye ni ukunyuranya n’Ibyanditswe byera.
  Uragira uti, "Itorero ni nk’umuryango, abarigize ni abana naho umuyobozi waryo ni umubyeyi w’abana bose babarizwa muri ryo." Iki ni ikinyoma mwene Data. Ubu ni ubuyobe, kandi koko harimo umwuka wo kwishyira hejuru ya bene So, ndetse ni umwuka wa antikristo. Handitswe ngo, "KANDI NTIMUKAGIRE UMUNTU WO MU ISI MWITA DATA, KUKO SO ARI UMWE, ARI UWO MU IJURU." (Matayo 23:9)
  Kwemera ikosa/icyaha no gusaba imbabazo nabyo ni imbuto ya gikristo. Gushaka gusobanura ikosa si Umwuka w’Imana. Ahari ibi byabaye ngo Umwami abacyebure ko hari urufatiro muriho rutari rwo. Kandi nimurugumaho, n’ibindi bizaza, kuko Uwiteka we ntazirengagiza Ijambo yandikishije.
  Umwami Yesu abahe umugisha

ANDIKA IGITEKEREZO CYAWE

pre-moderation

This forum is moderated before publication: your contribution will only appear after being validated by an administrator.

Who are you?
Your post

To create paragraphs, just leave blank lines.

ISHAKIRO