Sangiza iyinkuru Inshuti zawe kuri :

Dore ibintu nshingiro 12 by’itorero rya ADEPR bitera benshi kurinambaho bashikamye


Yanditswe na     Ubwanditsi
10 January 2019 saa 23:11'

Itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda ADEPR, ryavutse mu 1940, ritangira umurimo w’ivugabutumwa bwiza i Gihundwe mu Karere ka Rusizi, Intara y’Iburengerazuba, ritangijwe n’Abamisiyoneri baturukaga mu gihugu cya Suwede.

Kuri ubu iri torero rikaba ryarashyizeho imyizerere nshingiro yaryo 12 nkuko rigenda rinagaragaza aho byanditse muri Bibiliya Yera,ndetse ngo iyi myizerere ikaba iri no mu mahame ngenderwaho nkuko byatangajwe n’Umuvugizi mukuru waryo Rev.Ephraim Karurangwa

Gusa bimwe muri ibi nibyo abari abavugizi b’iri torero barenzeho ndetse bituma bakurwa ku myanya yo guhagararira iri torero.

Ndetse iyi myemerere ngo iremetse neza kuko nta ngingo nimwe batakozeho ari nabyo bituma abakiristu bo muri ADEPR bumva banezererewe n’itorero ryabo.

1. Ryemera kandi ritunzwe n’Ibyanditswe Byera aribyo JAMBO RY’IMANA : Bibliya Yera n’agakiza gaheshwa no kwizera n’imyifatire myiza y’ltorero n’iy’umukristo wese ku giti cye. 2Tim.3:15-16 ; 2Pet.1:21 ; Ibyak.4:12

2. Ryemera Imana imwe rukumbi ishobora byose, iriho, ihoraho uhereye iteka ryose, kandi izahoraho iteka ryose, Umuremyi w’ijuru n’isi. Guteg. 6:4 ; Zab.90:2 ; Kuva 3:14

3. Ryemera kugwa k’umuntu waremwe atunganye n’umuziranenge, ariko waguye mu byaha kubw’ubushake bwe. Itang.1:26-31 ; 3:17 ; Rom. 5:12-21

4. Ryemera Yesu Kristo nk’Umukiza w’ukuri w’ibyaha byacu kandi n’umuhuza w’abari mu isi n’Imana, kandi ko yabyawe n’umwari Mariya mu buryo bw’Umwuka Wera. Luka1:31, 35 ; Gal. 4:4. Ryemera n’urupfu rwe no kuzuka kwe no gucungurwa guheshwa n’amaraso ye. Rom.10:8-15 ; lKor. 15:3-4 ; Tit. 2:11 ; 3:5-7

5. Ryemera umubatizo wo mu mazi menshi utegetswe ku bamaze kwihana no kwakira Yesu Kristo nk’Umukiza n’Umwami wabo. Mat.28:19 ; Mark. 16:16 ; Ibyak. 10:17-48

6. Ryemera umubatizo w’Umwuka Wera. Ibyak. 2:4-8 ; 10:44-46 ; 19:6

7. Ryemera impano zose z’Umwuka Wera, n’ubuyobozi bwose bwose bw’imirimo y’ltorero nk’uko buvugwa mu Isezerano Rishya. Ef.4 :11-12 ; 1Kor. 12:1-31

8. Ryemera ubwere bw’ubugingo (mu bitekerezo, mu magambo no mu myifatire) mu kumvira itegeko ry’Imana “Mube abera ». 1Pet.1 :15-16 ; 1 Tes.5:23-24 ; Heb. 12:14 ;

9. Ryemera ko Imana ikiza indwara mu buryo bw’igitangaza, ni ukuvuga gukirishwa igitambo cya Yesu ku musaraba. Yes. 53:4-5 ; Mat. 8 :16-17 ; Mark. 16:16-17 ; Yak. 5:14 ; 1Pet. 2:24

10. Ryemera Ifunguro Ryera rikurikije urugero Kristo yahaye abigishwa be : Umutsima nk’urwibutso rw’umubiri we, n’igikombe nk’urwibutso rw’amaraso ye y’Isezerano Rishya ku bizera bose kugeza ku kugaruka k’Umwami wacu. Luk.22 : 14-20 ; Mat.26:26 ; 1Kor.11:23-32.

11. Ryemera kugaruka kwa kabiri k’Umwami wacu Yesu Kristo mbere y’ubwami bw’imyaka igihumbi (aje kujyana umugeni we). Ni ibyiringiro by’umugisha imbere y’uwizera wese. 1lKor.15:20-24 ; 1Tes. 4:13-17 ; Ibyah.20:4-5

12. Ryemera no kugaruka kwa Yesu aje gucira imanza abazima n’abapfuye. Ryemera n’igihano cy’iteka cy’abatanditse mu gitabo cy’ubugingo. Ibyak. 10:42 ; Mat. 25:46 ; Ibyah.20:11-15

Ibitekerezo byanditswe Kuriyi nkuru

Any message or comments?

pre-moderation

This forum is moderated before publication: your contribution will only appear after being validated by an administrator.

Who are you?
Your post

To create paragraphs, just leave blank lines.